Privacy policy

Privacy Policy

Het beleid in verband met de bescherming van het privéleven, is bestemd om u te informeren over gegevens die InBev Belgium, Industrielaan 21, 1070 Brussel, verzameld heeft via de toepassing waarop dit beleid betrekking heeft, waarom we informatie verzamelen en hoe we deze informatie, die u ons bezorgd heeft en die wij via uw bezoek via de applicatie verkregen hebben, verwerken. Uw gebruik van deze applicatie impliceert uw aanvaarding van dit beleid en uw toestemming met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. Als u niet akkoord gaat met ons privacy beleid, gelieve deze toepassing dan niet te gebruiken.

De persoonsgegevens die we verzamelen

Bij het aanmaken van het account verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Aanmaak datum

 • Voornaam

 • Naam

 • Naam weergegeven (voor-en achternaam)

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • E-mail opt-in

 • Taal

 • Versie van de geaccepteerde algemene voorwaarden

Houd er rekening mee dat deze applicatie kan worden gehost of geïntegreerd in de website van een derde partij. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door de website van derden, waaronder het gebruik van cookies, is onafhankelijk van de applicatie en valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten van die website. Raadpleeg het privacybeleid van de website voor meer informatie. Houd er rekening mee dat we geen zeggenschap hebben over derde partijen of hun websites en dat deze derden een ander privacybeleid hebben dat betrekking heeft op de informatie, die u verstrekt, wanneer u zich op de website bevindt van deze derden. Het wordt aanbevolen dat u het privacybeleid van alle websites aandachtig leest, voordat u informatie verstrekt die u persoonlijk kan identificeren.

Houd er ook rekening mee dat deze applicatie informatie kan overdragen via een communicatienetwerk dat niet onder de controle van AB INBEV valt. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door exploitanten, die u communicatie-of netwerkdiensten aanbieden, is onafhankelijk van de toepassing en valt onder de verantwoordelijkheid van deze dienstverleners. Het wordt aanbevolen om het privacybeleid van alle service providers zorgvuldig door te lezen, voordat u informatie verstrekt die u persoonlijk kan identificeren.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen depersoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen gebruiken voor volgende doeleinden:

 • onze operationele doelstellingen van de applicatie, met inbegrip van de aanpassing van de applicatie in het kader van uw interesses en voorkeuren, om uw informatie in de applicatie vooraf in te vullen teneinde uw gebruikerservaring te verbeteren of om u te helpen bij het verbinden en gebruiken van de diensten die door de applicatie worden aangeboden ;

 • voor het verzamelen en analyseren van de gebruiksstatistieken van de applicatie of de antwoorden die via de applicatie worden verstrekt op aanvraag of via andere communicatie, die door de applicatie kan worden gedaan.

 • voor directe marketingdoeleinden, afhankelijk van uw uitdrukkelijke toestemming(opt-in): door te kiezen voor de bekendmaking van nieuwe acties, promoties of info van Jupiler en andere ABInBev bieren, stelt u ons in staat om uw persoonsgegevens te gebruiken en om u informatie te bezorgen, via e-mail, chatbericht, pop-ups en interstitials, advertenties over onze producten of die van onze partners.

Als u op elk moment besluit geen commerciële of promotionele informatie te ontvangen over onze eigen producten en diensten of met betrekking tot de producten en diensten van onze dochterondernemingen of zakelijke partners met wie wij gezamenlijke promotie of gezamenlijke programma's aangaan.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen promotionele berichten van ons te ontvangen, we u nog steeds informatie kunnen sturen via een account dat u bij ons heeft of een zakelijke relatie die u mogelijk met ons heeft, zoals een verzoek dat u heeft gedaan voor of in verband met onze producten en diensten (zoals berichten met betrekking tot competities waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

Als er andere doelstellingen zijn dan hierboven vermeld, zullen we de doelstellingen vaststellen waarvoor we uw persoonsgegevens willen verzamelen vóór of op het moment waarop we uw gegevens verzamelen of voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een niet eerder geïndentificeerde doelstelling.

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te voltooien, zoals vereist door de wet.

Transfer van persoonsgegevens aan derden

Om de goede werking van de applicatie te waarborgen en de marketing verrichtingen te volbrengen, waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven, delen wij uw persoonsgegevens met onderaannemers die namens ons handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Houd er rekening mee dat, aangezien we onderhevig zijn aan de toepasselijke privacywetgeving, we ook uw persoonsgegevens zullen bekendmaken, indien we van mening zijn dat we dit moeten doen om te voldoen aan enige wettelijke bepaling, verordening, gerechtelijk bevel of in het kader van een juridisch of overheidsverzoek. In het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf wordt overgenomen door een derde partij, zal uw informatie worden overgedragen aan de eigenaar van het nieuwe bedrijf. Zonder de verplichting daartoe te nemen, behouden wij ons ook het recht voor om, binnen de grenzen die wettelijk zijn opgelegd, alle informatie te verzamelen en te delen die wij nodig achten om een actie te onderzoeken of uit te voeren in verband met vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, mogelijke inbreuken op personen of eigendommen, om onszelf of een of meer van onze gebruikers of hun rechthebbenden te beschermen of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

Houd er ten slotte rekening mee dat sommige aspecten van onze applicaties interactief van aard kunnen zijn en u kunnen toestaan om informatie te plaatsen die andere gebruikers kunnen zien, bijvoorbeeld op toegankelijke websites. voor het publiek. Als u niet wilt dat uw informatie openbaar beschikbaar is, gebruik dan deze delen van de app niet. Op dezelfde manier kan de app u toestaan om de persoonlijke gegevens te zien die andere gebruikers hebben gekozen om te delen via de app. U kan dergelijke persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van de applicatie en voor de doeleinden die door de applicatie worden nagestreefd, zoals hierboven beschreven. Elk ander gebruik van persoonsgegevens is een aansprakelijkheid en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

Websites of diensten van derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de applicatie waarop ze betrekking heeft. Ze beschrijft niet het verzamelen van informatie of praktijken die worden gebruikt op andere websites of diensten, waaronder die met betrekking tot of vanuit de toepassing toegankelijk. Dergelijke links worden u aangeboden voor uw gemak, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle hebben over derden of hun websites of diensten en dat deze derden een ander privacybeleid zullen hebben, dat betrekking heeft op de informatie die u verstrekt, wanneer u hun websites of diensten gebruikt. Wij raden u aan het privacybeleid van alle websites of diensten aandachtig te lezen, voordat u persoonlijk identificerende informatie verstrekt.

Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving heeft u op elk moment een recht op, rectificatie, verzet, intrekking van uw toestemming, verwijdering, beperking van de behandeling, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kan daartoe een verzoek indienen via het contactformulier dat beschikbaar is onder https://contactus.ab-inbev.com/nl (NL) en https://contactus.ab-inbev.com/fr (FR).

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0) 2 274 48 00
+32 (0) 2 274 48 35
contact@apd-GBA.be
www.autoriteprotectiondonnees.be

Veiligheid

We gebruiken gestandaardiseerde maatregelen om de informatie, die via de applicatie wordt verwerkt, te beschermen. Hoewel we ernaar streven om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen tijdens het opslaan, gebruiken en delen van de informatie die u ons geeft, is geen enkele toepassing 100 procent veilig en daarom moedigen wij u aan om passende maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, waaronder bijvoorbeeld het vertrouwelijk houden van gebruikersnamen en wachtwoorden.

Leeftijd voor legale consumptie/kinderen met behulp van onze app

Deze applicatie is niet bedoeld of ontworpen voor individuen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te consumeren in hun land van verblijf, noch voor kinderen jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over deze individuen. Daarom verzoeken wij u als ouder, indien u van mening bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, om dan contact met ons op te nemen via het contactformulier dat beschikbaar is onder https://contactus.ab-inbev.com/nl (NL) en https://contactus.ab-inbev.com/fr (FR).

Inwerkingtreding en veranderingen

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 23 Juli 2019. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, TE ALLEN TIJDE, DELEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN, AAN TE PASSEN, TOE TE VOEGEN OF TE VERWIJDEREN. U DIENT REGELMATIG TERUG TE KEREN NAAR DEZE PAGINA OM DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DEZE PAGINA TE BEKIJKEN, AANGEZIEN U DOOR DE TOEPASSING TE BLIJVEN GEBRUIKEN, NADAT ER WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN AANGEBRACHT, DEZE WIJZIGINGEN AANVAARDT. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZULLEN WIJ GEEN MATERIëLE WIJZIGINGEN MET TERUGWERKENDE KRACHT AANBRENGEN IN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZONDER UW VOORAFGAANDE TOESTEMMING. IN HET GEVAL VAN EEN SUBSTANTIëLE WIJZIGING IN HET PRIVACYBELEID, ZULLEN DE GEBRUIKERS WORDEN GEïNFORMEERD VIA E-MAIL OF VIA INFORMATIE DIE DIRECT BESCHIKBAAR IS OP L´APPLICATIE (POP-UP).

Cookies

Cookie Settings

Vragen

Als u op enig moment vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw gegevens wilt updaten, neem dan contact met ons op via het contactformulier dat beschikbaar is onder https://contactus.ab-inbev.com/nl (NL) en https://contactus.ab-inbev.com/fr (FR). U kan ook onze afgevaardigde voor gegevensbescherming contacteren via e-mail naar: Abi-team@first-privacy.com .

Bedankt voor het gebruik van onze website.

Nederlands
Nederlands